Versie 27/09/2021

WEDSTRIJDREGLEMENT LOVE2TRUCK

Artikel 1: de organisator

De wedstrijd wordt georganiseerd door:

DKV Euro Service Benelux B.V.
Dhr. Gertjan Breij
www.dkv-euroservice.com
Suivo
Mevr. Ellen Le Beer
www.suivo.com
Universiteit Hasselt, Instituut voor Mobiliteit (IMOB)
Prof. Dr. Geert Wets
www.uhasselt.be/IMOB-EN
Renault Trucks Belux
Dhr. Guy Gogne
www.renault-trucks.be
Randstad
Dhr. Erik Debruyne
www.randstad.be
TVM Belgium
Mevr. Marie Durnez
www.tvm.be
KBO: 0841.164.105
Branch of TVM verzekeringen N.V.
TLV – Transport en Logistiek Vlaanderen
Dhr. Lode Verkinderen
www.tlv.be
Go4Logistics NV
Dhr. Joeri Lyssens
http://www.go4logistics.be/
TRANSPORTMEDIA
Dhr. Christophe Duckers
www.transportmedia.be
Vlaamse Stichting Verkeerskunde
Dhr. Ivo Van Aken
www.vsv.be

Hierna genaamd: “de Organisator”

Artikel 2: doel van de wedstrijd

Om meer aandacht te vragen voor het beroep van vrachtwagenchauffeur, en meteen ook de hele sector, gaan verschillende partijen uit de branche op zoek naar de meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur in België. Kandidaten worden aangemoedigd zich in te schrijven en hun participatie te motiveren met een zo authentiek mogelijk verhaal. Uit al die verhalen wordt de meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur van België gekozen. Achterliggende bedoeling van de campagne is om zo veel mogelijk mensen, aan de hand van de vele positieve verhalen, enthousiast te maken voor het beroep van vrachtwagenchauffeur.

Artikel 3: algemene wedstrijdvoorwaarden

3.1 De deelname staat open voor vrachtwagenchauffeurs met hun woonplaats in België, houder van een Belgische arbeidsovereenkomst of zelfstandigen met een Belgisch ondernemingsnummer en bij aanvang van de wedstrijd achttien (18) jaar of ouder zijn.

Het is vereist dat de deelnemende vrachtwagenchauffeurs bij aanvang van de wedstrijd, en gedurende de hele duur hiervan, in het bezit zijn en blijven van een geldig rijbewijs categorie C / CE. Niet in het bezit zijn van een geldig rijbewijs leidt tot uitsluiting van de betrokken deelnemer van de wedstrijd.

3.2 De werknemers van de organisatoren, noch hun familieleden in eerste graad, noch personen die op hetzelfde adres wonen of gevestigd zijn dan de organisatoren mogen deelnemen aan deze wedstrijd.

3.3 Elke deelnemer mag tijdens de hele duur van de wedstrijd slechts 1 keer deelnemen.

3.4 De Organisator behoudt zich het recht voor om na te gaan of de winnaar van de wedstrijd heeft deelgenomen overeenkomstig de bepalingen van huidig wedstrijdreglement, waarbij niet-conforme deelname aanleiding geeft tot diskwalificatie van de winnaar en annulatie van de prijs, zonder dat van de Organisator hiervoor een schadevergoeding kan worden geëist.

3.5 De periode van de wedstrijdcampagne wordt vermeld op de website www.love2truck.be.

3.6 De Organisator van deze wedstrijd behoudt zich het recht voor om de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen of te beëindigen wanneer dit gerechtvaardigd zou zijn door onvoorziene omstandigheden of omstandigheden buiten zijn wil. Hij kan niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de wedstrijd moet worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd voor omstandigheden buiten zijn wil om.

In geval van overmacht, indien onvoorziene omstandigheden zouden voorkomen of in geval van betwisting zal de Organisator elke noodzakelijke beslissing kunnen nemen om de goede werking van deze wedstrijd te verzekeren. De Organisator heeft hiertoe een discretionaire bevoegdheid en kan voor deze beslissingen in geen geval aansprakelijk worden gesteld, noch enige schadevergoeding verschuldigd zijn.

3.7 In gevallen waarin het wedstrijdreglement niet voorziet, beslist de Organisator.

3.8 De Organisator behoudt zich het recht voor om naar eigen inzicht de wedstrijd op elk door haar gewenst moment te beëindigen, te verlengen en/of te wijzigen.

Artikel 4: deelnemingsvoorwaarden

4.1 Om deel te nemen aan de wedstrijd, moeten de deelnemers zich kandidaat stellen door het insturen van het hiertoe beschikbaar wedstrijdformulier. Bij zijn inschrijving moet de chauffeur een herkenbare foto van zichzelf met zijn voertuig uploaden. Deze inschrijving kan al dan niet gepaard gaan met een videoboodschap waarin wordt uiteengezet wat de betrokken persoon drijft in het beroep van vrachtwagenchauffeur.

De kandidaten moeten zich ten laatste op de uiterste datum vermeld op de website aanmelden voor deze wedstrijd.

Samen met de video en/of het deelnemingsformulier, verstrekt de deelnemer de volgende informatie aan de Organisator:

 • Naam;
 • Adres;
 • Leeftijd;
 • Geslacht;
 • Een geldig telefoonnummer;
 • Checkbox rijbewijs C/CE;
 • Hoeveel km per jaar de deelnemer rijdt in het kader van zijn beroep als vrachtwagenchauffeur;
 • Een geldig e-mailadres;
 • Bedrijf waarvoor de deelnemer werkzaam is als vrachtwagenchauffeur;
 • Recente foto voor het plaatsen op de website en het facebookprofiel van de wedstrijd;
 • Antwoorden op een aantal vragen, zoals:
 • Ben je trots om vrachtwagenchauffeur te zijn? Wat maakt jouw job zo uniek? 
 • De ‘meeste gepassioneerde chauffeur’ is uiteraard een zeer gemotiveerde chauffeur. Wat is het geheime ingrediënt in jouw dagelijks enthousiasme?
 • De ‘meest gepassioneerde chauffeur’ is per definitie ook een verkeersveilige chauffeur. Hoe verwezenlijk jij dit in de praktijk?
 • Als vrachtwagenchauffeur heb je een geweldige en gevarieerde job. Welk unieke gebeurtenis maakte jij ooit mee? Kon jij ooit op een uitzonderlijke manier de passie voor jouw job tonen?

De finalisten verklaren zich akkoord om de wedstrijdjury inzage te geven in hun ongevallen-statistieken van de voorbije drie jaren dat kan opgevraagd worden via de werkgever (op basis van een document van de verzekeringsmaatschappij en/of verzekeringsmakelaar).

De deelnemers geven hun toestemming aan de Organisatie om de meegestuurde foto’s te gebruiken op de website en sociale media-kanalen van Love2Truck.

4.2 De wedstrijd bestaat uit verschillende rondes.

Een eerste ronde bestaat erin om het plaatsen van de verschillende kandidaturen op de website en facebookpagina van de wedstrijd. De timing hiervan wordt vermeld op de website.

Op de website van de wedstrijd kan er op de verschillende deelnemers gestemd worden. Elke natuurlijke persoon kan één stem uitbrengen. Controle verloopt via de verplichte opgave van een e-mailadres voor elke uitgebrachte stem.

De deelnemers dienen zelf het initiatief te nemen om zoveel mogelijk stemmen te verzamelen.

Na deze eerste ronde wordt er een rangorde opgesteld van de zes deelnemers met het grootste aantal stemmen, waarvan drie die zich op de Nederlandstalige website van L2T hebben ingeschreven en drie die zich op de Franstalige website van L2T hebben ingeschreven.

De chauffeur met het grootste aantal stemmen per website (NL/F) krijgt 5 punten, de tweede in de rangorde 4 punten en de derde 3 punten.

De organisator vindt het belangrijk dat elke finalist een voorbeeld is voor de sector van transport en voor verkeersveiligheid. Voordat de tweede selectieronde van start gaat, worden de 5 finalisten eerst gescreend. De screening gebeurt op basis van verschillende parameters, o.a. een telefonisch interview met de kandidaat-deelnemer, telefonisch contact met de werkgever, inzage in de ongevallenstatistieken van de afgelopen drie jaar en optimale zichtbaarheid vanuit de cabine. Indien de kandidaat-deelnemer niet voldoet aan de gestelde parameters van de wedstrijdjury en zo onvoldoende een voorbeeld is voor de sector, zal de daaropvolgende kandidaat met de meeste stemmen finalist worden (ook mits screening).

Met de start van de tweede selectieronde zal er van de 5 finalisten een videoboodschap worden opgenomen waarin hun verhaal wordt uiteengezet.

Door zich akkoord te verklaren met huidig reglement, geven de deelnemers aan de Organisator de toestemming om hen en hun eventuele werkgever, in het kader van de start van de tweede wedstrijdronde, telefonisch te contacteren. De finalisten verklaren zich ook akkoord om de wedstrijdjury inzage te geven in hun ongevallenstatistieken van de voorbije drie jaren (op basis van een document van de verzekeringsmaatschappij en/of verzekeringsmakelaar).

De tweede ronde loopt volgens de periode vermeld op de website.

Tijdens de juryvergadering wordt het dossier van elke genomineerde besproken. De wedstrijdjury beoordeelt de 5 genomineerden op basis van de criteria zoals vermeld in 4.1 van dit wedstrijdreglement, de kracht van het verhaal en de inhoud van de videoboodschap alsook de inspanningen in het kader van verkeersveilig gedrag en de ongevallenstatistieken.

De wedstrijdjury kent respectievelijk vijf, drie en één punt(en) toe aan drie chauffeurs van hun voorkeur. Dit gebeurt anoniem op een stemformulier.

De punten van de eerste en tweede ronde worden samengeteld en leiden zo tot het eindresultaat. Indien deze optelling tot een ex aequo komt, neemt de wedstrijdjury een beslissing over de winnaar. De chauffeur met de meeste punten, krijgt de titel van ‘meest gepassioneerde vrachtwagenchauffeur van België’.

De wedstrijdjury is samengesteld uit afgevaardigden van de Organisator. Elk deelbedrijf van de Organisator vaardigt één persoon af.

4.3 De winnaar zal bekend gemaakt worden tijdens het slotevent (timing: zie website). De zes deelnemers die na de tweede ronde overblijven, engageren zich om op dit event aanwezig te zijn. Een deelnemer die niet kan aanwezig zijn op deze bekendmaking, verliest zijn plaats in de rangorde en verzaakt aan deelname.

4.4 Tegen de beslissingen van de jury staat geen beroepsmogelijkheid open.

Artikel 5: prijs

5.1 De hoofdprijs is een VIP-arrangement op de eerstvolgende editie van de Truck Grand Prix in Zolder, inclusief overnachting.

5.2 De hoofdprijs omvat:

 • VIP-arrangement voor 2 personen in de Martini Racing club;
 • Een hele dag toegang tot een uitgebreid en culinair hoogstaand buffet;
 • 4 toegangstickets voor Truck Grand Prix te Zolder;
 • VIP-parking;
 • Toegang tot VIP-lounge;
 • Hulde op de startgrid;
 • Meerijden in Pacetruck (leading truck voor het startveld);
 • Een overnachting in een hotel voor 2 personen.

5.3 De Organisator fungeert als tussenpersoon tussen de winnaar en de organisatoren van de Truck Grand Prix in Zolder.

De Organisator is in geen geval aansprakelijk voor alles wat te maken heeft met de voorbereiding, het verloop en/of de gevolgen van het arrangement.

5.4 De prijs is op naam en kan niet worden toegekend aan iemand anders dan de winnaar. De prijs kan door de Organisator niet worden terugbetaald, noch ingeruild, volledig noch deels in natura noch in speciën. Indien de prijs om redenen buiten de wil van de Organisator om niet meer beschikbaar is, behoudt die zich het recht voor de prijzen te vervangen door een andere prijs met dezelfde waarde, zonder hiervoor verantwoording te moeten afleggen.

5.5 De overige vijf finalisten zullen tevens worden uitgenodigd op de Truck Grand Prix. Deze uitnodiging omvat een toegangsticket voor twee personen.

Artikel 6: aanduiding en kennisgeving van de winnaar en toekenning van de prijs

6.1 De prijs wordt toegekend na controle en de geldigheid van de inschrijving en de toekenningsvoorwaarden.

6.2 Wanneer de winnaar, aangeduid conform de bepalingen van artikel 4.2 uiterlijk de dag na zijn/haar aanduiding uiterlijk om 19 u geen gunstig gevolg geeft aan de oproep van de Organisator, behoudt die zich het recht voor om de toekenning van de betreffende prijs te annuleren.

6.3 Indien de identiteit en/of het adres van de winnaar verkeerd blijkt te zijn, behoudt de Organisator zich het recht om de toekenning van de betreffende prijs te annuleren.

6.4 Bij annulatie van toegekende prijs kan de Organisator hierover vrij beschikken, ook wanneer de winnaar afziet van zijn/haar prijs.

6.5 De Organisator is niet aansprakelijk voor het geval informatie verschaft door deelnemers al dan niet door de schuld van de Organisator wordt vernietigd. De Organisator is niet verplicht tot het bezorgen van een prijs aan de winnaar die zijn/haar gegevens niet correct heeft ingevoerd, die duidelijk, op welke manier ook, de uitslag van de wedstrijd heeft vervalst of zich niet aan dit reglement heeft gehouden. In dit geval blijft de betreffende prijs eigendom van de Organisator die er vrij over kan beschikken.

Artikel 7: fraude

7.1 Tijdens of na de wedstrijd wordt er geen geschreven of telefonische communicatie gevoerd die de wedstrijd op welke manier ook kan beïnvloeden en/of manipuleren.

7.2 Deelname aan de wedstrijd is voorbehouden aan deelnemers die zich loyaal opstellen ten aanzien van de wedstrijd en haar bijhorende procedures.

7.3 Indien de persoonlijke gegevens van een deelnemer onleesbaar, foutief, verzonnen of onvolledig zijn, wordt de deelname van de winnaar als nietig beschouwd.

7.4. Bij een vermoeden van fraude (robots, ip-adressen, cookies, tijdslot etc.) worden de uitgebrachte stemmen niet in rekening gebracht.

7.5 Deelname is strikt op naam en persoonlijk. Een deelnemer kan dus in geen geval deelnemen met verschillende accounts, verschillende aliassen, voor rekening van andere deelnemers, noch deelnemen onder een identiteit met verzonnen gegevens, noch onder de identiteit en met de gegevens van derden, op welke manier ook. Het is ten strengste verboden om op een of andere wijze ook de wedstrijd te beïnvloeden of hiertoe pogingen te ondernemen, met name de resultaten of het verloop van de wedstrijd te vervalsen.

7.6 De Organisator verbindt er zich toe om alle deelnemers dezelfde kansen te geven met alle middelen, inclusief juridische, waarover hij beschikt. In dit kader sanctioneert de Organisator elke valse verklaring, identiteitsverklaring, ongeacht de manier waarop, elke poging tot beïnvloeding van de stemming, elke fraude en meer bepaald de poging tot omzeiling van het reglement en beïnvloeding van het wedstrijdverloop, ongeacht de manier waarop. De Organisator sanctioneert ook elke deelnemer die vals probeert te spelen door bepalingen van huidig reglement te omzeilen om zijn/haar winstkansen op frauduleuze wijze te verhogen. De Organisator behoudt zich te allen tijde en vrij van aansprakelijkheid het recht voor om de nodige sancties op te leggen om deelnemers gelijke kansen te bieden en met name de wedstrijd te annuleren en/of deelnemers uit te sluiten die fraude hebben (proberen) te plegen of eventueel een gewonnen prijs in te trekken. Sancties opgelegd door de Organisator zijn onherroepelijk en zonder verantwoordelijkheid tegenover deelnemers wegens eventuele fraude die werd begaan.

Artikel 8: wedstrijdbeheer

De Organisator behoudt zich het recht voor om de wedstrijd in te korten, te verdagen, te wijzigen of te annuleren indien onvoorziene omstandigheden dit rechtvaardigen of in geval van overmacht. Hiervoor kan de Organisator in geen geval aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 9: reproductie

Overeenkomstig de wetgeving inzake intellectuele eigendom en aanverwante wetgeving is het al dan niet volledige reproductie en representatie van de wedstrijd verboden.

Artikel 10: respect voor de regels

Deelnemers aan de wedstrijd dienen zich loyaal op te stellen, met absoluut respect voor de regels en de rechten van andere deelnemers. Het is de deelnemers verboden om te (proberen) handelen in strijd met de principes van de wedstrijd en dit reglement. De Organisator behoudt zich het recht voor elke deelnemer die dit reglement niet volledig respecteert uit te sluiten. De Organisator behoudt zich ook het recht voor om iedereen die probeert te frauderen of het goede verloop van de wedstrijd verstoort, te vervolgen.

Artikel 11: bescherming van de privacy

Zie privacy statement van Love2Truck. https://www.love2truck.be/privacy.

Artikel 12: naleving van het wedstrijdreglement

12.1 Deelname aan de wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van onderhavig reglement dat op geen enkele wijze kan betwist worden.

12.2 Het reglement kan gratis worden ingekeken en te allen tijde worden afgedrukt op de website van de Organisator: www.love2truck.be

Artikel 13: bewijsvoering

Er wordt overeengekomen dat, behalve bij flagrante fouten, de Organisator zich voor de bewijsvoering, voor elke handeling, feit of omissie, kan beroepen op programma’s, gegevens, bestanden, opnames, operaties en andere elementen van digitale of elektronische aard, rechtstreeks of onrechtstreeks aangemaakt, ontvangen of bewaard door de Organisator in zijn computersystemen.

De deelnemers verbinden zich ertoe om de ontvankelijkheid, geldigheid of bewijskracht van de voornoemde elementen van digitale of elektronische aard niet te betwisten, ongeacht de wettelijke basis die bepaalt dat sommige documenten schriftelijk en door beide partijen ondertekend moeten zijn om een geldig bewijs te vormen. Zo fungeren deze elementen als bewijs en, wanneer ze door de Organisator worden aangevoerd in een geschil of andere procedure, zijn ze ontvankelijk, geldig en bindend voor beide partijen op dezelfde manier, zonder dezelfde voorwaarden en met dezelfde bewijskracht als elk document dat schriftelijk is opgesteld, ontvangen of bewaard.

Artikel 14: wijziging van het reglement

De Organisator behoudt zich het recht voor de artikelen van onderhavig reglement en meer bepaald de spelregels en prijs te wijzigen, met name om die af te stemmen op juridische, reglementaire of administratieve bepalingen, rechterlijke beslissingen, aanbevelingen en het commercieel beleid van de Organisator.

Artikel 15: aansprakelijkheid

Deelname aan een wedstrijd via het Internet veronderstelt kennis en aanvaarding van de kenmerken en limieten van het Internet, met name wat betreft de technische prestaties en de reactietijd bij het raadplegen, opvragen of overdragen van gegevens. Deelnemers staan in voor de beveiliging van apparatuur en sociale media profielen. De Organisator is in geen enkel geval aansprakelijk voor een gebrek aan beveiliging van bepaalde gegevens tegen eventueel misbruik en het risico op contaminatie met virussen die op het Internet kunnen circuleren.

De Organisator kan niet aansprakelijk worden gesteld voor technische problemen die zich zouden voordoen tijdens het verloop van de wedstrijd, bijvoorbeeld met betrekking tot de verzending of ontvangst van mail-berichten, de laattijdige ontvangst, de identificatie van de verzender, enz.

Behoudens zware of opzettelijke fout is de Organisator, noch zijn personeel noch derden waarop in het kader van de wedstrijd een beroep wordt gedaan aansprakelijk voor om het even welke schade die eventueel het gevolg is van de organisatie van de wedstrijd, met inbegrip van de deelname aan de Wedstrijd, het aanduiden van de winnaar en al dan niet toekennen van de prijs. Deze aansprakelijkheid geldt evenmin bij wijziging, opschorting en annulatie zoals bepaald in artikel 7.

Artikel 16: toepasselijk recht en betwisting

16.1 Door deelname aan deze wedstrijd aanvaardt elke deelnemer het reglement en elke mogelijke wedstrijdbeslissing van de organisatoren. In geval van betwisting gelden uitsluitend hun beslissingen zonder verhaal.

16.2 De wedstrijd alsook het wedstrijdreglement vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Voor alle geschillen met betrekking tot de wedstrijd en onderhavig reglement of ten gevolge hiervan, die niet in der minne kunnen worden geregeld, zijn uitsluitend de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Antwerpen bevoegd.

In geval van mogelijke betwistingen, verbindt de deelnemer zich ertoe om eerst een schrijven te richten aan de Organisator via volgend e-mailadres: organisator@love2truck.be, waarin de gronden tot betwisting worden uiteengezet. Er zal telkens eerst getracht worden om op basis hiervan naar een minnelijke oplossing te streven alvorens een gerechtelijke procedure in te leiden.